Wniosek o wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków
umowy dzierżawy gruntów rolnych i leśnych

Dane Wydzierżawiającego (osoby, która oddała nieruchomość w dzierżawę)
Pole nieobowiązkowe.
Dane Dzierżawcy (osoby, która wzięła nieruchomość w dzierżawę)
Dane umowy dzierżawy
Proszę podać numery działek rozdzielone przecinkami, np.: 1, 2, 3/4, 5/6.
Załącznik
Tylko plik w formacie PDF. Maksymalny rozmiar pliku: 10 MB